Ubezpieczenia osobowe Dzierżoniów

CONKRET - Oferta

 

Dobrowolne Odpowiedzialności Cywilnej

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, powstałe wzwiązku z czynnościami życia prywatnego. Przez czynności życia prywatnego należy rozumieć czynności dotyczące sfery prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową oraz praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły.

Więcej o produkcie

PZU Auto OC

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną działalność przewoźnika drogowego w ruchu krajowym z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika posiadającego uprawnienie do podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej o produkcie

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie to obejmuje ochroną działalność przewoźnika międzynarodowego, związaną z wykonywaniem umów o przewóz towarów, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej o produkcie...

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i odpowiedzialności cywilnej i zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni majątek ubezpieczonego przed obciążeniami finansowymi wynikającymi z konieczności naprawienia przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w wyniku prowadzonej działalności zawodowej (wykonywania zawodu), szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Więcej o produkcie...


Obowiązkowe Odpowiedzialności Cywilnej

OC badania sprawozdań finansowych

Obowiązek ubezpieczenia OC wynika z art. 50 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz nadzorze publicznym. Obowiązek ubezpieczenia OC w zakresie czynności rewizji finansowej powstaje nie później niż w dniu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W zakresie świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust. 2 ww. ustawy, obowiązek powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tych usług.

Więcej o produkcie...

OC podm. wykonujących doradztwo podatkowe

Podmioty wykonujące doradztwo podatkowe mają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 44 ustawy o doradztwie podatkowym.

Więcej o produkcie...

OC prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowegoprowadzenia ksiąg rachunkowych został określony w art. 76h ustawy o rachunkowości. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu

Więcej o produkcie...


Dobrowolne Wypadkowe i Chorobowe

PZU Sport

Ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków.

Więcej o produkcie

Wojażer - PZU Pomoc w Podróży

Ubezpieczenie daje osobom podróżującym poza granicami Polski pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, oferując zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata.

Więcej o produkcie...

NNW jednostkowe

Jest to ubezpieczenie z grupy polis dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy to często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Umowę można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku, a zakres i czas ochrony można dowolnie ukształtować, dostosowując go do konkretnych potrzeb.

Więcej o produkcie...

NNW zbiorowe

Ubezpieczenie z grupy dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Ochroną objęci są pracownicy lub członkowie przedsiębiorstw, instytucji czy organizacji, przy czym koszty ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.

Więcej o produkcie...

Dzienne świadczenia szpitalne

Ubezpieczenie w całości pokrywa dzienne świadczenie szpitalne przysługujące ubezpieczonemu w związku z pobytem w szpitalu wskutek zachorowania, wypadku albo porodu.

Więcej o produkcie...


Kompleks "Biezpieczny Rowerzysta"

Kompleks "Biezpieczny Rowerzysta"

Ubezpieczenie daje osobom podróżującym poza granicami Polski pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, oferując zwrot kosztów leczenia oraz usługi assistance. Polisa ważna jest na terytorium wszystkich państw świata.

Bagaż rowerzysty

Casco roweru

NNW rowerzysty

OC rowerzysty

Więcej o produkcie...